Wednesday, June 19, 2019
   
TEXT_SIZE

Cautare in site

Promovare Proiect

::::::: Comunicat de presă - 24 august 2016

Turismul reprezintã unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru schimburile interculturale, oferind o experientã personalã nu numai a valorilor trecutului, ci si a stilului de viatã contemporan al altor societãti. El este apreciat tot mai mult ca o fortã beneficã pentru conservarea patrimoniului cultural si natural, generând fonduri si educând comunitatea localã.
Resursele culturale ocupã un loc aparte în totalul resurselor antropice si meritã sã fie tratate distinct datoritã bogãtiei si varietãtii lor, dar si datoritã succesului de care se bucurã în rândul turistilor, pretutindeni în lume. Cãlãtoriile spre locuri care prezintã interes prin resursele culturale se încadreazã în sfera turismului cultural.
Se apreciazã cã turismul datoreazã din ce în ce mai multe culturii, tãrile care îsi exploateazã la intensitate maximã valentele culturale situându-se în ierarhia destinatiilor turismului mondial.
România dispune de un bogat si valoros potential antropic, rezultat al istoriei de peste douã milenii a poporului nostru în acest spatiu geografic. Numeroasele vestigii ale civilizatiilor trecute, unele dintre ele unicate, bogãtia traditiilor populare, creatia spiritualã modernã, realizãrile tehnico-economice contemporane, atestã evolutia si continuitatea vietii pe aceste meleaguri, alcãtuind un important fond cultural-istoric, apreciat din punct de vedere turistic în plan intern si international. Ansamblul Cetãtii Medievale Deva, zona veche istoricã a orasului împreunã cu clãdirea castelului Bethlen Magna Curia si parcul orasului constituie un potential turistic încã nevalorificat al municipiului Deva. Analizând posibilitãtile actuale de vizitare ale ansamblului se poate concluziona cã nu este rezolvat un acces fluent al zonei, nu existã dotãri pentru primirea turistilor (exceptie fãcând cele oferite în cadrul statiei de plecare a ascensorului înclinat), iar vizitarea efectivã a monumentului se realizeazã pe un traseu impropriu, ce nu oferã vizitatorilor o percepere coerentã a cetãtii asa cum era când functiona.
Realizarea proiectului “Promovarea potentialului turistic al Obiectivului Zona Urbana Dealul Cetatii si Centrul Istoric al Municipiului Deva”, va duce la cresterea vizibilitãtii potentialului turistic si economic al judetului Hunedoara. În urma rezultatelor Studiului de Piatã, putem afirma cã din punct de vedere social impactul ar fi foarte mare, deoarece populatia investigatã, în proportie foarte mare, vede în acest produs turistic un mijloc eficient de promovare a judetului.
La nivelul obiectivelor urmãrite prin desfãsurarea activitãtii promotionale, se urmãreste orientarea eforturilor în directia promovãrii imaginii produsului (construirea imaginii unei mãrci puternice - brand, capabilã sã stârneascã interesul publicului tintã si, în timp, sã-l dezvolte). Formarea brandului implicã identificarea, crearea si comunicarea componentelor identitãtii care sunt favorabile anumitor grupuri tintã: se adreseazã emotiilor, se referã la active/valori si ia în considerare preferintele.
Marketingul si promovarea produsului Dealul Cetãtii parcurge etapele procesului CIDA – Constientizare – Interes – Dorintã – Actiune. În etapa initialã, potentialii clienti trebuie sã fie informati cu privire la ofertã, apoi interesul acestora trebuie sã fie sustinut pentru a le crea dorinta de a afla mai multe si în final dorinta de a vizita obiectivul si de a se bucura de acesta.
Focalizarea activitãtii de marketing si promovare în primii ani se va face pe componentele A si I ale principiului CIDA – adicã pe constientizarea privind resursele turistice ale Municipiului Deva, atractiile si facilitãtile create prin dezvoltarea brandului si a imaginii, toate conducând la cresterea interesului pentru vizitarea regiunii.
Promovarea produsului turistic „Dealul Cetãtii Deva” trebuie sã urmãreascã transmiterea de mesaje menite nu doar sã informeze publicul tintã asupra produsului, ci mai ales sã dezvolte o atitudine pozitivã fatã de acesta.

Cheltuieli de promovare

Activitatea de promovare va avea ca obiectiv mediatizarea obiectivului turistic. Astfel, în primii ani se va realiza o promovare mai intensã si agresivã în vederea stimulãrii dezvolttãrii turismului la nivel local si reintegrarea obiectivului în circuitul turistic intern si international, atragerii turistilor si a cresterii notorietãtii Dealului Cetãtii Deva. Promovarea monumentului natural si istoric se va realiza prin:

 • brosuri
 • bannere
 • pliante
 • site internet
 • alte materiale publicitare.

Controlul programului de marketing are scopul de a stabili mãsura în care au fost realizate în timp actiunile cuprinse în programul de marketing, evaluarea rezultatelor oferind informatii pentru fundamentarea si perfectionarea viitoarelor programe de marketing. Operatiunea de control se va efectua pe orizontalã, la nivelul programului de marketing, realizându-se o evaluare globalã a efortului de marketing, si pe verticalã, la nivelul fiecãrei activitãti. Eficienta programului de marketing este datã de gradul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de marketing si va fi abordatã atât sub aspect cantitativ, cât si sub aspect calitativ.
Indicatorii de evaluare a rezultatelor implementãrii planului de marketing pentru produsul turistic “Dealul Cetãtii Deva” sunt:

 • fluxul turistic, cererea turisticã
 • numãrul de turisti români/strãini care apeleazã la serviciile turistice
 • gradul de ocupare al potentialului de cazare, indicele de utilizare netã a locurilor de cazare (capacitãtii în functiune)
 • durata medie a sejurului pentru turistii rezidenti/nerezidenti
 • gradul de satisfacere a turistilor
 • numãrul de vizitatori ai paginii de internet, numãrul de rezervãri online
 • nivelul încasãrilor din turism, indicele de crestere a încasãrilor din turism
 • încasarea medie turisticã pe cap de locuitor

JUSTIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU

 

Pentru a realiza promovarea produsului turistic „Dealul Cetãtii Deva” este necesarã o informare preliminarã completã asupra elementelor cheie ale acestui produs turistic.
În ultimii ani acestui produs turistic nu i-a fost acordatã atentia necesarã ceea ce a însemnat o valorificare insuficientã a potentialului turistic cultural din zonã. Relansarea produsului cultural „Dealul Cetãtii Deva” va sustine promovarea municipiului ca destinatie culturalã.
Fundamentul comunicatiei promotionale îl reprezintã evaluarea situatiei actuale a produsului turistic din punctul de vedere al politicii de promovare, evaluare ce constã în fixarea punctelor de reper pentru actiunile promotionale:

 • îmbunãtãtirea calitãtii produsului turistic prin demararea unui program de reabilitare a zonei urbane Dealul Cetãtii
 • oportunitatea relansãrii turismului cultural, formã de turism ce cunoaste o evolutie ascendentã.


Prezentarea produsului
Cetatea Devei este o zonã cu patrimoniu arheologic cunoscut, inclusã pe lista monumentelor istorice. Cetatea, asezatã pe o formatiune de naturã vulcanicã ce se desprinde din Masivul Poiana Ruscã, în nord-vestul orasului, la o altitudine de 371 m fatã de nivelul mãrii si 184 m fatã de oras, a fost întemeiatã în secolul XIII ca fortãreatã militarã, fiind atestatã documentar în 1269 sub numele de Castrum Deva.

Ruinele Cetatii
Ruinele Cetatii Deva
Începând cu 1453 Iancu de Hunedoara a transformat cetatea în castel nobiliar, ajungând printre cele mai puternice cetãti ale Transilvaniei. Cetatea DevaPrin pozitia sa geograficã, cetatea a avut un important rol de apãrare în timpul incursiunilor otomane din secolele XV-XVI. În anul 1849 s-a produs o explozie la depozitul de munitii si astfel cetatea a fost distrusã, nemaifiind reconstruitã ulterior.
Cetatea medievalã a Devei a pãzit, secole de-a rândul, iesirea si intrarea în Transilvania, pe valea Muresului. Aici s-au descoperit urme de locuire din neolitic si din epoca bronzului, iar prezenta unor blocuri de piatrã cioplitã, cu tãieturi în formã de coadã de rândunicã, dovedeste cã în acest loc a existat si o fortificatie dacicã.
Cetatea, asa cum se prezintã astãzi, este înzestratã cu trei incinte de forme diferite, ocupând vârful si o parte din latura de nord a dealului. Drumul spre vârf conduce vizitatorul printre ziduri si pe sub portaluri pânã în curtea interioarã a cetãtii.

Intrare Cetatea Deva
Intrarea în Cetatea Deva
În parcul de la poalele cetãtii se aflã Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane cu sectie de istorie veche, stiintele naturii si mineralogie care cuprind vestigii antice, material arheologic din cetãtile dacice din Muntii Orãstiei, antichitãti romane, lapidariumul si multe obiecte dacice din secolele IV-IX î.e.n. Muzeul este adãpostit de Castelul Bethlen, monument de arhitecturã datând din secolul XVI.

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane
Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane
Dealul Cetãtii, monument al naturii, se întinde pe o suprafatã de 31 ha si este în mare parte împãdurit, continând o florã bogatã si variatã, de peste 1450 de specii de plante, unele rare, altele unice. Dealul este totodatã monument geologic si peisagistic.
Ca urmare a reabilitãrii zonei se poate realiza integrarea ansamblului Dealul Cetãtii si Cetatea medievalã într-un circuit turistic de vizitare a orasului Deva si, mai amplu, într-un circuit de vizitare a monumentelor istorice ale judetului Hunedoara, alãturi de cetãtile dacice din Muntii Orãstiei si ansamblul roman al Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Hateg.
Pentru a pune in valoare potentialul turistic al zonei si pentru a facilita accesul cãtre Cetatea Devei, în anul 2003 au inceput lucrãrile pentru constuirea unei telecabine pe Dealul Cetãtii. Telecabina este singurul ascensor înclinat din România, iar din punct de vedere al lungimii traseului – 278 metri si a diferentei de nivel – 158 metri este primul din Europa.
Utilajul a fost achizitionat de la firma austriacã Doppelmayr, firma care mai are o telegondolã instalatã în tara noastrã, în statiunea Mamaia. Lucrãrile au început în luna septembrie 2003 si au fost finalizate în luna iunie 2005. Instalatia asigurã legãtura mecanicã de la statia de plecare, situatã la cota 180,0 metri pânã la platforma intermediarã a Cetãtii Deva situatã la cota 342,65 metri, respectiv o diferentã de nivel de circa 160,00 metri. Cele douã statii sunt legate prin calea de rulare pe care se deplaseazã telecabina, având lungimea de 277 de metri, sina fiind rezematã pe 24 stâlpi metalici, cu fundatii izolate din beton, cu talpa din beton simplu, bloc din beton armat si piese metalice de prindere prin bulonare, iar capacitatea telecabinei este de 16 persoane. Statia de plecare constã din platforma de plecare, deschisã si acoperitã, cu suprafata de 121,77 mp, având sina de glisare de asemenea deschisã si acoperitã.
Statia de sosire se amplaseazã la cota 361,20 metri pe platforma a doua a cetãtii, între al doilea si al treilea zid. Statia constã dintr-o încapere cu troliu si dispozitivele anexã, cu suprafata de 10,80 mp, si platforma sosire, deschisã si acoperitã, cu o suprafatã de 15,50 mp.
Ascensorul beneficiazã de trei sisteme de frânare, ceea ce face sã ofere sigurantã maxima celor care au plãcerea de a face o plimbare cu telecabina.

Valoarea cultural-istoricã a Cetãtii Deva se constituie într-o motivatie puternicã pentru promovarea potentialului acesteia, iar amenajãrile realizate prin proiectul de reabilitare creeazã cadrul necesar unei activitãti turistice eficiente si durabile.

Vizitatori

207029
TotalTotal207029

Album Centrul Istoric

Album Cetatea DevaAlbum Promovare

Meteo

Unable to get weather data from wunderground.com

Cosmin

{gallery}promovare{/gallery}